Privacyverklaring

1. Wat is de AVG?

Dat betekent Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is een Europese wet die de persoonsgegevens veilig wil stellen voor misbruik, de z.g. privacywet, wat versterking en uitbreiding van privacy rechten inhoudt. Het vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is ingegaan op 25 mei 2018.

2. Welke gegevens zijn er van debutadeleden bekend?

Dat zijn de gegevens die zijn ingevuld op het inschrijfformulier, t.w. : naam en voorletters, roepnaam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, e-mailadres en indien ingevuld de geboortedatum, het tekendagdeel en de ingangsdatum. Bij de penningmeester is ook het bankrekeningnummer bekend. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en gerespecteerd.

3. Waar bevinden zich deze gegevens?

In het archief van het dagelijks bestuur. Zij hebben toegang tot de gegevens, omdat zij belast zijn met de uit te voeren werkzaamheden. Zij moeten er ook voor zorgen dat de gegevens niet in verkeerde handen vallen door deze afdoend te beschermen.

4. Waarvoor worden deze gegevens dan gebruikt?

Voor het informeren naar de leden over activiteiten, mededelingen o.a. via Breednieuws, over contributies of betalingsherinneringen.

5. Worden de persoonsgegevens door anderen gebruikt?

Het bestuur van Debutade zal de gegevens die de leden in vertrouwen op het inschrijfformulier hebben vermeld zonder hun toestemming niet doorgeven aan derden.

6. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Deze worden bewaard zolang men lid is van Debutade en daarna nog maximaal twee jaar.

7. Heeft een lid ook rechten t.a.v. de persoonsgegevens?

Een lid mag vragen welke gegevens over hem/haar bekend zijn. Ook mag een bepaald gegeven op aanvraag veranderd of verwijderd worden. Een lid mag ook bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

8. In welke gevallen kan dat voorkomen?

Mocht u geen toestemming willen geven voor publicatie van foto’s of werkstukken, dan wordt u geacht dit van tevoren duidelijk door te geven aan het bestuur.

9. Wat wordt er van de leden van Debutade verwacht?

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier geven nieuwe leden toestemming voor het gebruik van hun persoonsgegevens door de daartoe bevoegde personen.